ZAPISY DO SZKOŁY 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

prowadzi zapisy dzieci do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 33 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014r.

3. Przy zapisie dziecka do SP 33 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

4. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

5. Harmonogram zapisów (dzieci zamieszkałe w rejonie) w roku szkolnym 2021/2022:

- Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszeń – w godz. 800 – 1500.

- Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszenia dziecka do świetlicy – w godz. 800 – 1500.

- Składanie kart zgłoszeń, załącznika nr 1, oświadczenia RODO oraz zgłoszenia dziecka do świetlicy do sekretariatu nr 109 – w godz. 800 – 1500.

6. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 33 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 33 (najpóźniej do 30 września 2021 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Do obwodu szkoły należą:

a) całe ulice: Ignacego Daszyńskiego, Orląt Lwowskich, Radomska, Generała Władysława Sikorskiego, Wschodnia,

b) części ulic: Jana Nowaka - Jeziorańskiego od 31 do końca (wszystkie), Osiedle Na Stoku od 7 do 71 oraz od 86 do końca, Marszałka Józefa Piłsudskiego od 27 do końca.

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO