PUNKT KONSULTACYJNY

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

https://kuratorium.kielce.pl/26963/projekt-wsparcie-szkol-ogolnodostepnych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-ksztalceniem-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-i-upowszechnianiem-edukacji-wlaczajacej/ 

W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeden z punktów konsultacyjnych znajduje się w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.

https://kuratorium.kielce.pl/26128/punkty-konsultacyjne/

Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego

25 marca 2019 r. w stołówce SP 33 w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbył się już po raz drugi Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego.

Rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy mieli możliwość spotkania z dyrektor SP 33 – panią Marzeną Tranowską, wicedyrektor – panią Edytą Dziedzic-Wtorek, pedagogiem szkolnym, nauczycielami posiadającymi kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującymi kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistami i nauczycielami prowadzącymi rewalidację z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno–kompensacyjne.

Zainteresowani otrzymali porady na temat:

- organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej,

- organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej,

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni,

- dokumentacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. IPET, WOPFU.

Ponadto zaprezentowano przykłady kart pracy, stron internetowych, gier do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz propozycje fachowej literatury w indywidualnie dobranej tematyce. Przekazano również adresy placówek świadczących pomoc w określonej dziedzinie. Rodzice otrzymali indywidualne, praktyczne porady, jak wspierać i stymulować prawidłowy rozwój dziecka.

Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego

27 marca 2018 r. w godzinach 16:00 - 18:00 w stołówce SP 33 w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbył się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego.

Rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy mieli możliwość spotkania z dyrektor SP 33– panią Marzeną Tranowską, wicedyrektor – panią Edytą Dziedzic-Wtorek, pedagogiem szkolnym, nauczycielami posiadającymi kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującymi kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistami i nauczycielami prowadzącymi rewalidację z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno–kompensacyjne.

Zainteresowani otrzymali porady na temat:

- organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej,

- organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej,

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni,

- dokumentacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. IPET, WOPFU.

Ponadto zaprezentowano przykłady kart pracy, stron internetowych, gier do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz propozycje fachowej literatury w indywidualnie dobranej tematyce. Przekazano również adresy placówek świadczących pomoc w określonej dziedzinie. Rodzice otrzymali indywidualne, praktyczne porady, jak wspierać i stymulować prawidłowy rozwój dziecka.