OPIEKA ZDROWOTNA

Informacja o zakresie opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach 

Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, lekarz dentysta).

  1. 1.     Świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania obejmują:

a)     wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

b)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

c)     czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

d)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

e)     udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

f)      doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

g)     edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

h)    prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I – VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

i)       udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

 

  1. 2.     Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

a)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

b)    profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Opieka stomatologiczna w zakresie pkt 2 a wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Podstawa prawna:

Art. 7. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

 
Gabinet stomatologiczny Can-Pol-Dent
 
tel. 606 827 082
 
czynny:
 
poniedziałek 8.00 - 14.00
 
wtorek 13.00 - 19.00
 
środa 13.00 - 19.00
 
czwartek 8.00 - 14.00
 
piątek 8.00 - 14.00
 
Gabinet posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.