MONITORING WIZYJNY

Regulamin monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 33

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce

 

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit c, i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Marzenę Tranowską.
 3. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

1)      teren na zewnątrz budynków szkoły w granicach ogrodzenia;

2)      dwa wejścia do budynków szkoły (pawilon klas I – III, pawilon klas IV – VIII).

 1. Za obsługę monitoringu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy i konserwator, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego mają osoby upoważnione przez ADO: kierownik gospodarczy i konserwator.
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega wyłącznie obraz (wizja), bez dźwięku.
 5. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.
 6. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a)    2 urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, 2 monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonych w portierni.

 1. Osoby przebywające na terenie, o którym mowa w pkt. 4 są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego oraz o zasadach przetwarzania danych poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi, zawierającymi piktogram kamery oraz klauzulę informacyjną warstwową.

Na tablicy ogłoszeń przy portierniach umieszcza się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. 1.      Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 2. 2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod numerem tel. nr. 41 36 76 103 lub adresem email: iod@sp33.kielce.eu. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia.
 3. 3.      Podstawą przetwarzania jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. 4.      Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 7 dni (monitoring analogowy) i do 30 dni (monitoring cyfrowy).
 5. 5.      Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. 6.      Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

………………………………………………..

                                                                                     Pieczęć i podpis Administratora

 

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 2. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, w zakresie w jakim mogłoby to naruszyć prawa i wolności osób trzecich.
 3. Po okresie przechowywania danych, który wynosi do 7 dni (monitoring analogowy) i do 30 dni (monitoring cyfrowy), dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 4. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny (poprzez zapis zdarzenia na oddzielnym nośniku).
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 6 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
 1. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce zdarzenia (wzór Wniosku o udostępnienie/zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest on także dostępny wraz z Regulaminem na stronie internetowej szkoły pod linkiem http://www.sp33kielce.edu.pl/.

 

a)      numer porządkowy kopii,

b)      okres, którego dotyczy nagranie,

c)      źródło danych,

d)      data wykonania kopii;

e)      dane osoby, która sporządziła kopię.

 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a)      numer porządkowy kopii,

b)      okres, którego dotyczy nagranie,

c)      źródło danych, np.: kamera nr……,

d)      data wykonania kopii,

e)      dane osoby, która sporządziła kopię,

f)       podpis osoby, która sporządziła kopię;

g)      informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu, a z czynności tej sporządzony zostaje protokół. Fakt zniszczenia odnotowuje się w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego.

 1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz do zachowania w poufności przetwarzanych danych osobowych.
 2. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy woźnych i dozorców. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.
 4. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora Szkoły, po uprzednich konsultacjach z organami Szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

 

…………………………………………………………..

                                                                                       pieczęć i podpis Administratora