Covid-19 PROCEDURY

Organizacja realizacji zadań

Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 1394, 1539)

 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 ustalam:

1. Podstawowym miejscem świadczenia pracy przez nauczyciela jest siedziba szkoły.

2. Dopuszcza się świadczenie pracy przez nauczyciela z domu. Deklaracja pracy z domu oznacza, że nauczyciel ma możliwość spokojnej, niezakłóconej pracy, posiada własny komputer/laptop (wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi) z dostępem do Internetu gwarantującym właściwą prędkość (download, upload) oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych, w tym osobowych uczniów (RODO) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

4. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami prowadzi bieżącą diagnozę, czy uczniowie realizujący kształcenie na odległość w domu mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

5. Wicedyrektorzy oraz kierownik gospodarczy na bieżąco monitorują, czy w siedzibie szkoły uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

6. Do realizacji zadań statutowych szkoły wykorzystuje się dziennik elektroniczny Uonet+, platformę Microsoft 365, w tym aplikację Teams oraz służbowe skrzynki e-mail; nauczyciele mogą wykorzystywać wybrane przez siebie platformy i portale edukacyjne, do których logowanie ucznia wymaga zgody rodzica.

7. Nauczyciele wskazują uczniom materiały i źródła informacji, np. platformy edukacyjne, portale edukacyjne, inne zasoby Internetu, materiały prezentowane w programach telewizji i radiofonii niezbędne do realizacji zajęć.

8. Wychowawcy zapoznają uczniów z Zasadami uczestnictwa w zajęciach on-line dostępnymi w aplikacji Teams w zakładce Pliki zespołów wychowawców.

9. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zdalnie na platformie Teams zgodnie z tygodniowym planem lekcji (z zachowaniem przerw międzylekcyjnych); uczeń powinien korzystać z kamery internetowej i mikrofonu.

10. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut, w jej ramach przewidziane jest około 30 minut pracy on-line z nauczycielem i około 15 minut pracy własnej ucznia off-line; nauczyciel, prowadząc lekcje, decyduje, w którym momencie i w jakim czasie uczniowie pracują samodzielnie.

11. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się na zasadach określonych w rozdziale VII Statutu szkoły (Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego); rodzice na bieżąco informowani są o uzyskanych przez dziecko ocenach poprzez dziennik elektroniczny.

12. W miarę możliwości organizowane będą zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; informacja o lekcjach, które w danym dniu nie odbędą się, widoczna będzie w dzienniku elektronicznym w zakładce Plan zajęć.

13. Nauczyciel zobowiązany jest kontrolować obecność uczniów podczas zajęć on-line (z wykorzystaniem Forms lub pobranej listy obecności uczestników spotkania, lub innej wybranej przez siebie formy; frekwencję uczniów odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

14. Nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiane są w ciągu tygodnia od ustania przyczyny nieobecności przez rodziców uczniów w dzienniku elektronicznym (Witryna ucznia i rodzica; zakładka Frekwencja); wychowawca zatwierdza lub odrzuca usprawiedliwienie w panelu Wychowawca / Usprawiedliwienia / karta Nowe.

15. Dla uczniów klas VIII dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty; jeżeli uczeń lub grupa uczniów wspólnie z nauczycielem uznają, że zasadne są konsultacje w szkole, mogą one odbyć się po uprzednim zawiadomieniu dyrektora przez nauczyciela uczącego; konsultacje w systemie stacjonarnym realizowane są w ramach przyznanych nauczycielowi godzin do dyspozycji dyrektora (zajęcia rozwijające zainteresowania) lub godzin z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze).

16. Udział ucznia w realizowanych on-line zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, TUS, zajęciach logopedyczne, kołach rozwijających zainteresowania wymaga mailowej zgody rodziców ucznia.

17. Sposób i miejsce realizacji nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, zindywidualizowanej ścieżki, zajęć z cudzoziemcem/Polakiem wracającym z zagranicy nauczyciel prowadzący ustala z rodzicami ucznia.

18. Nie ulegają zmianie zapisy Statutu Szkoły w zakresie:

1)      Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa § 53.

2)      Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa § 54.

3)      Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności określa § 50.

4)      Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny określa § 50.

 

Dyrektor Szkoły

Marzena Tranowska

 

Kielce, 26 października 2020 r.