ZAPISY I REKRUTACJA

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

przy przyjmowaniu dzieci do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach

 

1. 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 33 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców,

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 r.

3. Przy zapisie dziecka do SP 33 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

4. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.

5. Harmonogram zapisów (dzieci zamieszkałe w rejonie) w roku szkolnym 2018/2019:

- Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszeń – w godz. 800 – 1500.

- Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszenia dziecka do świetlicy – w godz. 800 – 1500.

- Składanie kart zgłoszeń i załącznika nr 1 oraz zgłoszenia dziecka do świetlicy do sekretariatu nr 109 – w godz. 800 – 1500.

6. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 33 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 33 (najpóźniej do 30 września 2018 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

2. 

1. Oddział klasy I liczy do 25 uczniów.

2. Podziału uczniów klas I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

3. Do poszczególnych klas w miarę możliwości przydziela się jednakową liczbę uczniów, stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.

4. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dokonując podziału, może przyjąć ucznia do klasy I, odstępując od zasady, o której mowa w pkt. 2.

 

Do obwodu szkoły należą:

a) całe ulice: Ignacego Daszyńskiego, Orląt Lwowskich, Radomska, Generała Władysława Sikorskiego, Wschodnia,

b) części ulic: Jana Nowaka - Jeziorańskiego od 31 do końca (wszystkie), Osiedle Na Stoku od 7 do 71 oraz od 86 do końca, Marszałka Józefa Piłsudskiego od 27 do końca.