ZAPISY DO SZKOŁY 2020/2021

Szanowni Państwo,

rodzice uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły informuje, iż od dnia 25 maja 2020 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie I od 1 września 2020 r., mogą składać dokumenty w wersji papierowej dotyczące zapisu dziecka w sekretariacie pok. nr 109 w godzinach 8.30 - 14.30.

Obowiązuje reżim sanitarny: maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Marzena Tranowska

Dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa nr 33

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach

prowadzi zapisy dzieci do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
  • dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 33 z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
  1. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013r.
  2. Przy zapisie dziecka do SP 33 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.
  3. Do zgłoszenia rodzic dołącza załącznik nr 1 i w razie potrzeby kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  4. Harmonogram zapisów (dzieci zamieszkałe w rejonie) w roku szkolnym 2020/2021:
  • Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszeń – w godz. 800 – 1500.
  • Pobranie ze strony internetowej SP 33 lub wydawanie z sekretariatu nr 109 kart zgłoszenia dziecka do świetlicy – w godz. 800 – 1500.
  • Składanie kart zgłoszeń, załącznika nr 1, oświadczenia RODO oraz zgłoszenia dziecka do świetlicy do sekretariatu nr 109 – w godz. 800 – 1500.
  1. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 33 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 33 (najpóźniej do 30 września 2020 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

Do obwodu szkoły należą:

a) całe ulice: Ignacego Daszyńskiego, Orląt Lwowskich, Radomska, Generała Władysława Sikorskiego, Wschodnia,

b) części ulic: Jana Nowaka - Jeziorańskiego od 31 do końca (wszystkie), Osiedle Na Stoku od 7 do 71 oraz od 86 do końca, Marszałka Józefa Piłsudskiego od 27 do końca.