Funkcjonowanie i organizacja pracy świetlicy

Świetlica w SP nr 33 mieści się w salach nr 223, 223 a, 223 b

Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się w godzinach 6.30 – 16.30

W swojej programowej działalności świetlica realizuje cele i zadania szkoły, której jest integralna częścią. W planie pracy świetlicy szczególnie uwzględniono treści i działania opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne i dydaktyczne.

Zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o programy: wychowawczy i opiekuńczy oraz szkolny zestaw programów nauczania.

Zadania świetlicy:

 

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
 • organizowanie
  zajęć dydaktycznych z zakresu sztuki, literatury, ekologii, wychowania komunikacyjnego i zdrowotnego,
 • współdziałanie z nauczycielami, pedagogiem oraz rodzicami

 

Na zajęciach świetlicowych szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy  o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

W świetlicy na bieżąco rozwiązywane są problemy wychowawcze dzieciw oparciu o współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami.

 

Wychowanków świetlicy obowiązuje KODEKS ŚWIETLIKA:

 1. Świetliki szanują nauczycieli i kolegów.
 2. Świetliki szanują zabawki i gry oraz sprzęt szkolny.
 3. Świetliki często używają magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 4. Każdy świetlik wychodzi ze świetlicy tylko za zgodą wychowawcy.
 5. Wszelkie krzyki i tupanie są zabronione.
 6. Każdy świetlik po zabawie odkłada na miejsce przedmioty, którymi się bawił.

Dzieci, korzystające ze świetlicy, biorą udział w różnego rodzaju konkursach, które odbywają się na terenie szkoły i poza nią. Nauczyciele zapewniają organizację wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

 

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości.

Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Wychowankowie mają także czas na dowolne zabawy

zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują rozwój umysłowy, umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć  i wyobraźnię. Gry i zabawy ruchowe podnoszą ich sprawność fizyczną. Uczniowie rozwijają swoją sprawność manualną, wyobraźnię, inwencję twórczą na zajęciach plastycznych i technicznych. Prace wykonane przez dzieci na bieżąco prezentowane są na tablicach świetlicy, biorą także udział  w konkursach i często są nagradzane i wyróżniane.

Ponadto chętni uczniowie codziennie pod kierunkiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.

 

Przypominamy również obowiązujący w naszej świetlicy Regulamin Świetlika.

Wiele różnego rodzaju zabaw organizowanych w świetlicy daje możliwość lepszego poznania się i integracji dzieci. W ofercie świetlicy są również zajęcia plastyczne, regionalne, muzyczne, czytelnicze i ruchowe. W ramach sekcji sportowej w każdy piątek odbywają się w sali gimnastycznej zajęcia z piłki nożnej.