Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – rodzica/uczniów oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicz, tel. 784 596 357.
 4. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
  1. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych w Szkole Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.

 

Dyrektor Szkoły

Marzena Tranowska