PUNKT KONSULTACYJNY

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

https://kuratorium.kielce.pl/26963/projekt-wsparcie-szkol-ogolnodostepnych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-ksztalceniem-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-i-upowszechnianiem-edukacji-wlaczajacej/ 

W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeden z punktów konsultacyjnych znajduje się w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach.

https://kuratorium.kielce.pl/26128/punkty-konsultacyjne/

27 marca 2018 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego.

 Oferta konsultacji skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Będą oni mieli możliwość spotkania z dyrektorem SP 33, pedagogiem szkolnym, nauczycielami posiadającymi kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującymi kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistami i nauczycielami prowadzącymi rewalidację z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

 Zakres tematyczny:

- organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej,

- organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni,

- dokumentacja pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. IPET, WOPFU,

- przykłady kart pracy, stron internetowych, gier do wykorzystania w pracy z dziećmi,

- propozycje fachowej literatury w indywidualnie dobranej tematyce,

- adresy placówek świadczących pomoc w określonej dziedzinie,

- indywidualne, praktyczne porady, jak wspierać i stymulować prawidłowy rozwój dziecka.