KONSULTACJE - HARMONOGRAM

1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas VIII.
2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się indywidualne i grupowe konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
3. Konsultacje w szkole organizuje się z zachowaniem zasad określonych w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa.
4. Konsultacje mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub być realizowane z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Teams.
5. Harmonogram konsultacji udzielanych za pomocą platformy komunikacyjnej Teams zostanie udostępniony rodzicom uczniów poprzez moduł Wiadomości dziennika elektronicznego.
6. Jeżeli z przyczyn technicznych lub innych leżących po stronie nauczyciela lub ucznia nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji na platformie, nauczyciel zgłasza jeden dzień wcześniej do godziny 10.00 dyrektorowi szkoły drogą mailową potrzebę zorganizowania konsultacji w szkole.
7. Informacja nauczyciela powinna zawierać: imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko ucznia, klasa, datę i godzinę konsultacji w szkole. Możliwe są konsultacje grupowe, jednak jedna grupa może liczyć maksymalnie 12 uczniów.
8. Uczeń zgłasza się do szkoły na konsultacje 5 minut przed wyznaczoną godziną. Zasady jego przebywania w szkole określają wytyczne zawarte w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa.
9. Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówioną konsultację w szkole, powinien zgłosić to nauczycielowi lub w danym dniu telefonicznie w sekretariacie szkoły - nauczyciel będzie mógł wtedy zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
10. Dyrektor szkoły każdorazowo wskazuje nauczycielowi salę lekcyjną, w której zostaną przeprowadzone konsultacje.

 

Wróć