Kielce: Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach

Kielce: Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 192364 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Wyniki przetargu - do pobrania

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pobierz ZAŁĄCZNIKI

plpo_klasa 3b.doc

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego , ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 331-00-64, faks 0-41 331-00-64.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2.1. Roboty budowlane obejmować będą: 3.2.2.1. wymiana stolarki okiennej w pawilonie E w sali nr 133. 3.2.2.2. demontaż starych obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych; 3.2.2.3. montaż nowych obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych; 3.2.2.4. demontaż oraz ponowny montaż drabinek; 3.2.2.5. cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej; 3.2.2.6. malowanie ścian; 3.2.3. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. 3.2.4. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie każdej wykonywano wymianę okien, obróbek blacharskich i roboty związane z układaniem parkietu, o wartości robót minimum 70 tys. złotych brutto każda z wymienionych robót. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na tę osobę nakłada Prawo budowlane.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 wzoru umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp33kielce.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42; 25-431 Kielce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J Paderewskiego ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42; 25-431 Kielce sekretariat Dyrektora Szkoły.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wróć