Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego

Rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy mieli możliwość spotkania z dyrektor SP 33 – panią Marzeną Tranowską, wicedyrektor – panią Edytą Dziedzic-Wtorek, pedagogiem szkolnym, nauczycielami posiadającymi kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującymi kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistami i nauczycielami prowadzącymi rewalidację z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno–kompensacyjne.

Zainteresowani otrzymali porady na temat:

- organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej,

- organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej,

- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni,

- dokumentacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. IPET, WOPFU.

Ponadto zaprezentowano przykłady kart pracy, stron internetowych, gier do wykorzystania w pracy z dziećmi oraz propozycje fachowej literatury w indywidualnie dobranej tematyce. Przekazano również adresy placówek świadczących pomoc w określonej dziedzinie. Rodzice otrzymali indywidualne, praktyczne porady, jak wspierać i stymulować prawidłowy rozwój dziecka.

Wróć