Indywidualizacja - archiwum

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole realizowany był projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce. W różnorodnych zajęciach uczestniczyło 205 dzieci. Miały one możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz rozwiązywania problemów matematycznych. Rozwijały swoje zainteresowania i uzdolnienia teatralne, muzyczne, plastyczne, polonistyczne, informatyczne oraz matematyczno-przyrodnicze. Miały możliwość korygowania wad postawy oraz poprawienia sprawności fizycznej, a także relacji społecznych w grupie.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Wykazały się aktywnością twórczą, samodzielnością w działaniu i wysokimi osiągnięciami w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz podczas występów muzycznych i teatralnych w swojej szkole i innych placówkach. Z powodzeniem prowadziły hodowle i obserwacje naturalnego środowiska przyrodniczego.
U wszystkich dzieci zaobserwowano wzrost poziomu wiedzy i umiejętności. Liczną grupę stanowią dzieci, które bardzo dobrze realizowały ponadprogramowe zadania, doskonaląc swoje umiejętności oraz brały udział w przedsięwzięciach na rzecz szkoły i innych uczniów.
Zajęcia prowadzono w oparciu o atrakcyjne pomoce dydaktyczne zakupione ze środków EFS. Prezentujemy zdjęcia
z wybranych zajęć.

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na zajęciach będą wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego